Často kladené otázky o servisných staniciach

Je látka R 1234yf nebezpečná?

Látka R 1234yf môže byť horľavá pri určitých množstvách, ktoré prídu do kontaktu s kyslíkom. Z toho dôvodu skladujte servisnú jednotku klimatizácií mimo otvoreného plameňa alebo iných zdrojov vznietenia v prípade jej poškodenia. Chladiace médium samo osebe nie je toxické. Avšak ako každý iný plyn nahrádza kyslík potrebný na dýchanie. Ak by chladiace médium uniklo, opustite miesto a postarajte sa o dostatočný prísun čerstvého vzduchu. Pri manipulácii s chladiacim médiom musíte ako obvykle nosiť vhodný ochranný odev a pomôcky (okuliare a rukavice). Tieto prvky sú súčasťou každej servisnej stanice.

Aké veci je potrebné urobiť pri prvom spustení?

Počas školenia obsluhy vás náš technik okrem iného oboznámi s nasledujúcou problematikou.

  • Zapnite jednotku a nechajte ju uviesť do prevádzky. Zatiaľ nepripájajte servisnú stanicu, napr. k fľaši s čerstvým chladiacim médiom! Spôsobilo by to správy o chybe počas softvérového testu a počas kontroly únikov! Pri prvom spustení sa na displeji príležitostne objavuje Chybový kód 12 čo znamená, že v internej nádrži nie je žiadne chladiace médium. Toto chybové hlásenie zrušíte stlačením tlačidla STOP.
  • Otvorte veko zásobníka na olej na ľavej strane jednotky a zaveste všetky tri fľaše s olejom na svoje miesto.
  • Existujú dve rôzne veľkosti fliaš s olejom, 250 ml (otvorené plastové nádoby) a 500 ml (profesionálny olejový systém, uzatvorené kovové nádoby). Keďže hmotnosť nádob sa započíta do váženia, je dôležité, aby ste na servisnej jednotke nastavili správnu veľkosť fliaš. Dôvodom je skutočnosť, že dve nádoby rôznych rozmerov majú po vyprázdnení rôzne hmotnosti a objemy. Továrenské nastavenie je 250 ml. Ak chcete použiť veľké fľaše, použite tlačidlá so šípkou, aby ste prešli do „Iné ponuky“ > stlačte ENTER > potom prejdite dolu vpravo na položku „Servis“ > stlačte ENTER > zadajte kód 2688 a zvoľte 500 ml. Ak sa chcete vrátiť do základnej ponuky, stlačte niekoľkokrát tlačidlo STOP.
  • Tlakový snímač by mal byť nakalibrovaný, najmä v prípade, že sa servisná stanica používa vo vyššej nadmorskej výške, kde je atmosferický tlak nižší. Pre kalibráciu snímača použite tlačidlá so šípkou, aby ste prešli do „Iné ponuky“ > stlačte ENTER > potom prejdite dolu vpravo na položku „Servis“ > stlačte ENTER > zadajte kód 2224 a postupujte podľa pokynov na displeji. Pre vyváženie jednotky s atmosferickým tlakom musia byť servisné pripojenia odskrutkované a odstránené od hadíc, aby ste sa mohli do hadíc pozerať.

The service unit only beeps, but the display stays dark – what does that mean?

Bezpečná koncepcia sa stará o to, aby servisná stanica mohla byť uvedená do prevádzky iba vtedy keď je úplne zatvorená a z ventilátora okolo nej prúdi čerstvý vzduch. To je dôvod, prečo je predný a bočný kryt vybavený kontaktnými spínačmi, ktoré sa aktivujú po otvorení daného krytu. Systém súčasne monitoruje rýchlosť ventilátora v zadnom kryte a ventilátora vákuovej vývevy na prednej strane jednotky. Ak sa má puzdro otvoriť, alebo ak jeden z ventilátorov zlyhá, prívod napätia do jednotky sa automaticky preruší a zaznie alarm z externého reproduktoru v zadnej časti.

Prečo trvá dlhšie ako polminúty predtým, ako sa displej zapne potom, ako som aktivoval hlavný spínač?

Z bezpečnostných dôvodov sa jednotka po zapnutí na 35 sekúnd zaplaví čerstvým vzduchom a až potom začne do systému prúdiť napätie. Ak by sa mala kdekoľvek v puzdre vytvoriť horľavá zmes – ktorá môže byť spôsobená, napr. únikom – toto opatrenie zabezpečí, že sa táto zmes nezapáli elektrickou iskrou.

Why does it take so long for the A/C service unit to do the “software test”?

Počas testovania softvéru sú takmer všetky možné operácie jednotky predmetom skúšobnej prevádzky. Zároveň sa všetky komponenty zahrievajú tak, aby dosiahli svoju ideálnu pracovnú teplotu. To spôsobí, okrem iného, lepšiu plniacu a regeneračnú presnosť jednotky. Okrem toho systém vykonáva každodennú kontrolu na možný únik, pri ktorom sa viacero súčastí a pripojovacích potrubí skontroluje na tesnosť, najprv pomocou vákua, potom pomocou chladiaceho média. Ak sa počas procesu zistí pokles tlaku, jednotka sa nespustí.

Prečo sa na displeji jednotky pri prvom spustení zobrazuje chybový kód 12?

Naše klimatizačné servisné jednotky sa dodávajú bez chladiaceho média. Chybový kód 12 znamená príliš nízky tlak (napr. chladiaceho média) v jednotke na vykonanie každodennej kontroly možných únikov a následného softvérového testu. Naplňte internú nádrž chladiacim médiom. Za týmto účelom pripojte fľašu s čerstvým chladiacim médiom (pred použitím ňou zatraste), pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku „Other menus“ (Ostatné ponuky) a potvrďte tlačidlom ENTER, potom vyberte položku „Int. bottle filling“ (Plnenie vnút. fľaše), stlačte tlačidlo ENTER a zadajte požadované množstvo chladiaceho média.

Upozornenie: Model ASC 5500RPA plní chladiacim médiom pomocou rozdielu v tlakoch. Preto je technicky nemožné doplniť 500 g chladiaceho média do systému klimatizácie ak servisná jednotka obsahuje iba 500 g chladiaceho média. Čím väčšie množstvo chladiaceho média sa nachádza vo vnútornej nádrží, tým rýchlejšie a jednoduchšie bude proces plnenia prebiehať. Odporúčame, aby sa v jednotke nachádzalo minimálne množstvo aspoň 5 kg.

Koľko chladiaceho média je potrebné doplniť do vnútornej nádrže?

Model ASC 5500RPA plní chladiacim médiom pomocou rozdielu v tlakoch. Preto je technicky nemožné doplniť 500 g chladiaceho média do systému klimatizácie ak servisná jednotka obsahuje iba 500 g chladiaceho média. Čím väčšie množstvo chladiaceho média sa nachádza vo vnútornej nádrží, tým rýchlejšie a jednoduchšie bude proces plnenia prebiehať. Odporúčame, aby sa v jednotke nachádzalo minimálne množstvo aspoň 5 kg.

Môžem náhodne zameniť klimatizačné systémy s médiom R134 a s klimatizačnými systémami s médiom R 1234yf?

Systémy klimatizácií majú rôzne pripájacie otvory. Servisné prípojky pre médium R 134a nie sú vhodné pre servisné otvory média R 1234yf a naopak. Podobne nie je možné pripojiť servisnú prípojku pre médium R 134a k servisným hadiciam pre médium R 1234yf atď.

Čo musím urobiť ak som recykloval nesprávne chladiace médium (napr. R 134a)?

Jednotka ASC 5500RPA je vybavená integrovaným modulom na analýzu chladiaceho média, ktorý kontroluje čistotu súčasného chladiaceho média ešte skôr, ako spustí recyklačný proces. Ak je čistota nižšia ako 95 %, servisná jednotka ju odmietne prijať.

Čo mám urobiť, keď analýza zlyhá?

Za účelom prevencie chýb pri meraní môžete analýzu zopakovať až trikrát. Ak analýza aj naďalej uvádza chybu, pripojený systém klimatizácie neobsahuje čisté chladiace médium. Chladiace médium musíte zlikvidovať. Na daný účel je model ASC 5500RPA vybavený prípojkou v zadnej časti, ku ktorej môžete pripojiť samostatne dodávaný systém na likvidáciu. Keď je likvidácia hotová, môžete vykonať vzájomnú kontrolu tak, že pripojíte fľašu s čerstvým chladiacim médiom (pred použitím ňou zatraste) k servisnej stanici a zopakujete pôvodný proces. Analýza by teraz mala zobraziť údaj „OK“.

Prečo trvá proces plnenia chladiacim médiom tak dlho?

Podľa analýzy rizika od nemeckého inštitútu TüV sa servisná jednotka smie používať iba na plnenie systémov klimatizácií, ktoré nevykazujú žiadne netesnosti. Za účelom naplnenia uvedenej požiadavky sa v systéme klimatizácie vytvorí najskôr vákuum (podtlak) a skontrolujú sa zmeny v tlaku počas určitého časového obdobia. Potom sa pridá malé množstvo chladiaceho média, aby vznikol pretlak a systém sa znovu monitoruje pri konštantnej úrovni tlaku. Ak tlak stúpa alebo klesá v jednej z dvoch fáz, budete vedieť, že klimatizačný systém nie je tesný a uniká. V takom prípade servisná jednotka proces preruší a na displeji sa objaví chybové hlásenie.
Za účelom zaistenia presného plnenia za každých okolností je potom nutné recyklovať vopred naplnené množstvo chladiaceho média a predtým úplne vyprázdniť systém klimatizácie. Po vykonaní môžete pokračovať naplniť aktuálne potrebné množstvo chladiaceho média.

Ako nastavím iný jazyk?

Servisné jednotky sú od výroby nastavené na anglický jazyk. Ak chcete nastaviť iný jazyk, jednoducho pomocou tlačidiel so šípkami prechádzajte hore a dolu v ponuke „Other Selections“ (Ostatné možnosti) a tlačidlom ENTER potvrďte vstup do ďalšej ponuky. Potom prejdite pomocou tlačidiel so šípkami do pravej dolnej časti na položku „Service“ (Servis), znovu potvrďte tlačidlom ENTER a zadajte kód 5264. Tu môžete zvoliť želaný jazyk pomocou tlačidiel so šípkami a potvrdením tlačidlom ENTER. Ak sa chcete vrátiť do základnej ponuky, niekoľkokrát stlačte tlačidlo STOP.

Na koho sa mám obrátiť, ak mám ďalšie otázky?

Jednoducho zvoľte vašu krajinu, aby ste videli príslušnú predajnú spoločnosť Dometic WAECO, vrátane jej príslušných kontaktných informácií.

Ako zvoliť správnu veľkosť fľaše

Profesionálny štandard

ASC by WAECO je a mnohé roky bola skratkou pre excelentnú kvalitu a najmodernejšiu technológiu servisného vybavenia klimatizácií. Séria sa neustále vylepšuje a dopĺňa, aby spĺňala požiadavky do budúcnosti. Všetky ASC servisné jednotky sú vyrobené podľa najnovšej technológie a sú plne automatické

Staňte sa úspešným profesionálom v oblasti klimatizácií

Využite našu komplexnú ponuku zariadení pre servis a opravy automobilových klimatizačných systémov tak, aby sa vaša spoločnosť stala efektívnym a úspešným servisom klimatizácií. Ľadový medveď Eddie vás podporí užitočnými informáciami a reklamnými materiálmi, ktoré vám zabezpečia náskok pred konkurenciou o dĺžku Eddieho nosa!

KONTAKTUJTE NÁS

Dometic Slovakia s.r.o.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivánka pri Dunaji

Email: bratislava@dometic.com
Tel: +421 2 45 529 680
Fax: +421 2 45 529 680
Net: www.dometic.sk