Prečo sa oleje PAG musia chrániť pred vlhkosťou

Osobitné správy o klimatizačnom „know-how“

Osobitné správy o klimatizačnom „know-how“

Idemitsu Kosan Co. Ltd. je japonská spoločnosť zaoberajúca sa minerálnymi olejmi, ktorá vlastní a prevádzkuje ropné plošiny a rafinérie a vyrába a predáva minerálne oleje, ropu a iné petrochemické výrobky.

Ako osvedčený špecialista na mazivá na báze minerálnych olejov sa Idemitsu radí medzi popredných výrobcov PAG olejov pre klimatizačné systémy vozidiel. Spoločnosť Idemitsu dodáva svoje oleje „PAG Double End Capped“ takmer všetkým výrobcom ako prvotnú náplň do klimatizačných kompresorov napr. značkám Denso a Sanden.

Spoločnosť Idemitsu, ktorá chce zabezpečiť svoje vysoké štandardy kvality aj po prvom naplnení, zvažovala aj otázku, čo sa stane s kompresorovým olejom po servise alebo oprave klimatizačného systému.

Oleje PAG sú prirodzene hygroskopické. To znamená, že rýchlo absorbujú vlhkosť. To, čo bolo pre klimatizačné systémy s chladivom R 134a prijateľné, sa teraz ukazuje ako skutočný problém, pretože médium R 1234yf reaguje oveľa citlivejšie pri styku s olejom a vodou.

Pri výrobe originálnych olejov vynakladá spoločnosť Idemitsu veľké úsilie na splnenie kvalitatívnych štandardov výrobcov kompresorov a automobilového priemyslu. Týmto spôsobom chce spoločnosť Idemitsu zabezpečiť, aby drahé oleje nemohli absorbovať vlhkosť z okolitého vzduchu počas výroby, plnenia a skladovania.

Existujú tiež definované normy pre profesionálnu opravu klimatizačných systémov vozidla. Napríklad nemeckí výrobcovia vo svojich špecifikáciách definujú osobitné požiadavky na klimatizačné servisné jednotky. Špecifikácie pre klimatizačné servisné jednotky na chladivo R 1234yf hovoria, že klimatizačné kompresorové oleje sa môžu vstrekovať do klimatizačných systémov vozidla iba z opätovne naplniteľných nádob bez obsahu vlhkosti.

Technicky povedané, toto je samo o sebe protirečenie, pretože dopĺňanie nádoby vždy predstavuje riziko nasatia vzduchu, a tým aj riziko prieniku vlhkosti. Aby sa tento rozpor zviditeľnil, spoločnosť odporučila vykonanie vedeckej štúdie. Účelom tejto štúdie bolo zistiť, či sú bežne dostupné nádoby na čerstvý olej pre klimatizačné servisné jednotky skutočne dostatočne tesné, aby odolali prieniku vlhkosti z okolitého vzduchu.

Podmienky experimentu

Skúšobný test vykonal renomovaný výrobca klimatizačných servisných jednotiek v nezávislom inštitúte. Testovacie podmienky boli teplota +40 °°C a relatívna vlhkosť 60 %.

Testovací technici preskúmali nádoby od piatich rôznych výrobcov, ako aj jednoduchú sklenenú nádobu (Erlenmeyerova fľaša) slúžiacu ako východzia referencia. Všetky nádoby boli naplnené rovnakým množstvom rovnakého oleja PAG. PAG (bez prídavných UV aditív) je číra, bezfarebná kvapalina a na rozdiel od napr. motorového oleja, za vhodných podmienok nemení farbu počas pracovného procesu.

Pomer vlhkosti obsiahnutej v oleji sa meral na začiatku (počiatočná hodnota), po troch dňoch, ako aj po siedmich a štrnástich dňoch.

Výsledky testu

 

Obsah vody v ppm po dňoch
3 7 14
Výrobca 1 2 840 4 336 6 124
Výrobca 2 614 723 1342
Výrobca 3 2 487 4 617 6 204
Výrobca 4 3 461 5 189 6 085
Výrobca 5 114 143 158
Erlenmeyerova fľaša 3 158 5 611 7 227
Povolená hodnota 800 800 800

Vyhodnotenie testu

V štyroch z piatich nádob bol podiel vlhkosti v oleji už po troch dňoch nad maximálnou povolenou hodnotou (800 ppm v teste).

Ako sa voda dostane do oleja?

Olej PAG doslova priťahuje vodu. Netesný uzáver alebo nevhodný materiál nádoby stačí na to, aby olej PAG absorboval vlhkosť z okolitého vzduchu. Aby sa tomu zabránilo, používajú sa takzvané parotesné nádoby.

Prečo je absorpcia vlhkosti problémom?

Pre spoľahlivosť klimatizačného systému je rozhodujúca termochemická stabilita zmesi chladiaceho média/oleja. Chemické vlastnosti zmesi by mali zostať stabilné aj vtedy, keď nastanú kolísania teploty v definovanom rozsahu teplôt, t. j. chemická štruktúra zmesi by sa nemala meniť. Uvedená termochemická stabilita je ohrozená, ak do procesu vstúpi vlhkosť (voda). Ak chladivo, olej a voda spolu reagujú, môže to viesť k tvorbe kyselín alebo kalov. Kyseliny poškodzujú komponenty klimatizačného systému a spôsobujú problémy v chladiacom okruhu, napr. koróziu kompresora. Tieto reakcie sa vyskytujú podstatne rýchlejšie, ak systém obsahuje viac ako 800 ppm vody. Chladivo R 1234yf je v tomto ohľade výrazne citlivejšie ako R 134a.

V závislosti od kvality použitého oleja vykazuje olej s obsahom vlhkosti už pri 1000 ppm podstatne vyššiu hodnotu kyselín po termochemickom starnutí.

Lubrikant vykazuje významnú zmenu farby a tiež sú viditeľné zmeny na kovových častiach.

A čo viac, zvýšená vlhkosť môže zhoršiť mazacie vlastnosti oleja. To zasa znižuje životnosť komponentov klimatizácie. Nedostatočné mazanie je druhou najčastejšou príčinou poškodenia kompresora! Výsledkom je porucha klimatizačného systému, nákladné opravy alebo časovo náročné vybavenie reklamácií.

Preto platí, že pokiaľ ide o údržbu a opravu klimatizačných systémov vozidiel, odporúčame používať vysokokvalitný, chemicky a tepelne stabilný olej Daphne Hermetic Double End Capped v kvalite OE – je skladovaný v efektívne utesnenej nádobe a vstrekuje sa do klimatizačného systému bez toho, aby sa dostal do kontaktu s okolitým vzduchom.

Zdieľať tento príspevok
Facebook logotype Twitter logotype LinkedIn logotype