Vanliga frågor om våra servicestationer

Är R 1234yf farligt?

R 1234yf kan vara brandfarligt om det förekommer i vissa mängder och kommer i kontakt med syre. Därför får A/C-serviceenheterna aldrig komma i kontakt med öppen eld eller andra antändningskällor i händelse av skada. Köldmedlet i sig är inte giftigt. Men precis som alla andra gaser, ersätter det syret som behövs för att andas. Om köldmedel skulle läcka ut, bevara lugnet, lämna platsen och kontrollera att det tillförs tillräckligt mycket frisk luft. Man måste alltid använda lämplig skyddsklädsel och skyddsutrustning (glasögon och handskar) vid hantering av köldmedel. Denna utrustning följer med varje servicestation.

Vad ska man göra vid den första driftsättningen?

Under operatörsutbildningen kommer vår tekniker bl.a. att göra dig förtrogen med följande teman:

  • Påslagning och idrifttagande av enheten. Serviceenheten får ännu inte anslutas till exempelvis en flaska med nytt köldmedel! Detta skulle leda till felmeddelanden under programvarukontrollen och läckagetestet! Under det första idrifttagandet, kommer displayen ibland att visa felkod 12, vilket betyder att det inte finns något köldmedel i den interna tanken. Kvittera detta felmeddelande genom att trycka på STOPP-knappen.
  • Öppna oljefacket på vänster sida av enheten och haka alla tre oljeflaskor på plats.
  • Det finns två olika storlekar på oljeflaskorna, 250 ml (öppna plastbehållare) och 500 ml (professionella oljesystem, stängda metallbehållare). Då behållarna kommer att ingå i vägningen, är det viktigt att ställa in korrekt flaskstorlek på serviceenheten. Detta beror på att de två behållarna med olika storlek har olika tomvikter och kapaciteter. Fabriksinställningen är 250 ml. Gå till ”Övriga menyer“ med pilknapparna om du vill använda större flaskor > tryck på ENTER > och gå sedan längst ned till ”Service” > Tryck på knappen ENTER > ange kod 2688, och välj 500 ml. Återgå till basmenyn genom att trycka flera gånger på STOPP-knappen.
  • Trycksensorn ska kalibreras, särskilt om servicestationen används på en högre höjd över havet, där atmosfärens tryck är lägre. Gå till ”Övriga menyer” med pilknapparna för att kalibrera sensorn. >Tryck på ENTER > och gå sedan längst ned till ”Service”. > Tryck på knappen ENTER > ange koden 2224, och följ anvisningarna på displayen. För att balansera enheten i förhållande till det atmosfäriska trycket, måste servicekopplingarna skruvas av och avlägsnas från slangarna, så att du kan titta inuti slangarna.

Serviceenheten bara piper, men displayen är svart – vad innebär det?

Säkerhetskonceptet ser till att servicestationen endast kan tas i drift när den är stängd hela vägen runt och frisk luft från fläkten strömmar igenom den. Detta är anledningen till att det främre och det bakre skyddet på torkfiltret är försedda med kontaktbrytare, som aktiveras när locken öppnas. Samtidigt övervakar systemet fläkthastigheterna för den bakre husfläkten och vakuumpumpens fläkt på sidan av enheten. Om kåpan öppnas eller om någon av fläktarna slutar att fungera, bryts enhetens spänningsförsörjning automatiskt och ett larm ljuder från den externa boxen på baksidan.

Varför tar det mer än en halv minut innan displayen slås på efter att huvudbrytaren aktiveras?

Av säkerhetsskäl genomströmmas enheten, efter att den har slagits på, av frisk luft i 35 sekunder innan spänning slås på i systemet. Om en brandfarlig blandning har bildats någonstans i kåpan – vilket till exempel kan ha orsakats av en läcka – säkerställer denna försiktighetsåtgärd att blandningen inte kommer att antändas av en elektrisk gnista.

Varför tar det så lång till för A/C-serviceenheten att utföra programtestet?

Under programtestet görs testkörningar av enheten för nästan alla möjliga funktioner. Samtidigt förvärms alla komponenter så att de uppnår sin optimala arbetstemperatur. Detta kommer bl.a. att förbättra maskinens påfyllnings- och återvinningsprecision. Dessutom utför systemet dagligen en intern läckagekontroll, där flera komponenter och anslutningsrör kontrolleras beträffande täthet – först genom att använda vakuum och sedan med köldmedel. Om trycksänkning registreras under processen går enheten inte att starta.

Varför visas felkod 12 på displayen under den första driftsättningen?

Våra A/C-serviceenheter levereras utan köldmedel. Felkod 12 betyder att det är för lite tryck (dvs. köldmedel) i enheten för att utföra den dagliga läckagekontrollen och den följande programvarukontrollen. Fyll den interna tanken med köldmedel. För att göra detta, anslut en flaska med nytt köldmedel (skaka den innan användning), välj “Other menus” (övriga menyer) med pilknapparna och bekräfta med ENTER, välj sedan “Int. bottle filling” (intern påfyllning av flaska), tryck ENTER och ange önskad mängd köldmedel.

Observera: ASC 5500RPA fyller på köldmedel genom tryckskillnad. Därför är det tekniskt omöjligt att ladda 500 g köldmedel i ett A/C-system om serviceenheten endast innehåller 500 g köldmedel. Ju mer köldmedel som finns i den interna tanken, ju snabbare och enklare kommer laddningen att gå. Vi rekommenderar att en minimimängd på 5 kg finns i enheten.

Hur mycket köldmedel ska jag fylla på den interna tanken?

ASC 5500RPA fyller på köldmedel genom tryckskillnad. Därför är det tekniskt omöjligt att ladda 500 g köldmedel i ett A/C-system om serviceenheten endast innehåller 500 g köldmedel. Ju mer köldmedel som finns i den interna tanken, ju snabbare och enklare kommer laddningen att gå. Vi rekommenderar att enheten innehåller en minimimängd på 5 kg.

Kan jag förväxla A/C-system för R134a med A/C-system för R1234yf?

A/C-systemen har olika anslutningsportar. R134a-servicekopplingar passar inte på R1234yf-serviceportar och vice versa. På motsvarande sätt går det inte att ansluta en R134a-servicekoppling till R1234yf-serviceslangar osv.

Vad ska man göra om man tömmer ut fel köldmedel (t.ex. R134a)?

ASC 5500RPA har en inbyggd analysmodul för köldmedel, som kontrollerar renheten i köldmedlet före varje uppsamlingsprocess. Om renheten understiger 95 %, kommer köldmedlet inte att godkännas av serviceenheten.

Vad gör jag om analysen misslyckas?

För att undvika mätfel kan analysen upprepas upp till tre gånger. Om analysen fortsätter att rapportera fel, innehåller inte det anslutna A/C-systemet rent köldmedel. Köldmedlet måste kasseras. För detta ändamål, har ASC 5500RPA  en anslutning på baksidan, till vilken man kan ansluta ett separat avfallshanteringssystem. Så snart avfallshanteringen är genomförd kan du göra en dubbelkontroll genom att ansluta en flaska med nytt köldmedel (skaka den innan användning), till servicestationen och upprepa den ursprungliga processen. Nu bör analysen bedömas som ”OK”.

Varför tar det så lång tid att fylla på köldmedel?

Enligt riskanalysen från tyska TÜV får serviceenheten endast användas för att fylla A/C-system som inte har några läckor. För att uppfylla detta krav, sätts A/C-systemet först under vakuum (negativt tryck) och kontrolleras beträffande tryckförändringar under en viss tid. Sedan tillförs lite köldmedel för att generera ett positivt tryck, och systemet övervakas igen vid en konstant trycknivå. Om trycket höjs eller sjunker under någon av de två faserna, vet du att A/C-systemet läcker. I detta fall kommer serviceenheten att avbryta processen och visa ett felmeddelande.
För att alltid kunna garantera en korrekt påfyllning, måste man återvinna den förladdade mängden köldmedel och tömma A/C-systemet komplett innan användning. När detta har gjorts kan du fylla på den mängd köldmedel som faktiskt krävs.

Hur väljer jag ett annat språk?

Serviceenheterna är fabriksinställda på engelska. För att ställa in ett annat språk, använd pilknapparna för att gå upp/ned till menyvalet “Other Selections” (övriga val) och bekräfta med ENTER för att öppna nästa meny. Gå sedan längst ned till ”Service” med pilknapparna, bekräfta igen med ENTER och mata in koden 5264. Här kan du välja önskat språk med pilknapparna och sedan bekräfta med ENTER. Om du trycker på STOP-knappen flera gånger kommer du tillbaka till startmenyn.

Vem ska man kontakta om man har andra frågor?

Välj ditt land för att hitta ansvarig Dometic WAECO Sales Company inklusive kontaktuppgifter.

Hur väljer man rätt storlek på flaskan

Professionell standard

ASC från WAECO är, och har i många år varit, förkortningen för enastående kvalitet och ultramodern teknik för A/C-serviceutrustning. Serien utvecklas och kompletteras ständigt för att kunna möta framtida krav. Alla ASC-serviceenheter är moderna och helautomatiska

Var en framgångsrik A/C-specialist

Utnyttja vårt breda utrustningssortiment för service och reparationer av A/C-system i bilar för att göra ditt företag till en effektiv och framgångsrik A/C-verkstad. Polar bear Eddie ger dig användbar information och marknadsföringsmaterial som hjälper dig att hålla noslängds avstånd till konkurrenterna!

KONTAKTA OSS

Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda

Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometic.se
Web www.dometic.com